Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2017 m. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv.
X     Suma Eur  Pareigybių skaičius Suma Eur       Pareigybių skaičius Suma Eur Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų:        X 27 X 26 x 26
Viršininkas 2323 1        
Viršininko pavaduotojas 1915 1 2416 1 2416 1
Vyriausiasis patarėjas 2032 1 1679 1 1833 1
Skyrių vedėjai 1456 4 1697 5 1706 5
Vyriausieji specialistai 1093 20 1136 19 1117

19

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko pavaduotojo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis lyginant 2017 m. su 2018 m. I ir II ketv.  padidėjo, kadangi į pareigas laikinai perkeltas asmuo turintis  didesnę pareiginę algą ir  darbo stažą.

Vyriausiojo patarėjo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis lyginant 2017 m.  su 2018 m. I ketv.  sumažėjo, kadangi  vadovaujantis  VTĮ 26 str. 1d. 2 p. paskirta priemoka  nustojo galioti, o lyginant 2018 m.  I ketv.  su 2018 m. II ketv. padidėjo , vadovaujantis VTĮ 22 str.14 d. 1p.

Skyriaus vedėjų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis 26 str. 1 d. 2 p. ir 3 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-17