Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir parodoms organizuoti ir dalyvauti juose, atlikti kitiems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus

2017 03 31

Kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir parodoms organizuoti ir dalyvauti juose, atlikti kitiems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus

2017-03-30

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-960 redakcija) skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir parodoms organizuoti ir dalyvauti jose, atlikti kitiems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus.

Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo š. m. balandžio 6 d. iki š. m. balandžio 20 d. 

Numatomų renginių organizavimo ir darbų atlikimo paraiškos teikiamos Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriui (Lelevelio g. 6, Vilnius, 420 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos Tarnybai pareiškėjo asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kitais būdais pateiktos (faksu, el. paštu ir t.t.) paraiškos nepriimamos. Pavėluotai pateikus paraišką, t. y. pasibaigus nustatytam terminui arba kvietimui teikti paraiškas, Paraiška toliau neadministruojama ir grąžinama pareiškėjui, išskyrus nenugalimo jėgos (force majeure) aplinkybių atvejus. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Užpildyta Paraiškos forma ir visi su paraišką teikiami dokumentai turi būti antspauduoti ir patvirtinti atsakingo asmens parašu.

Paraiškos formą galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-960 redakcija) 1 priede.

Papildomą informaciją apie paraiškas galima gauti: tel. (8 5) 239 1295, el. paštas veislininkyste@veislininkyste.lt).