Darbo užmokestis

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybė 2017 m. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv.
X     Suma Eur  Pareigybių skaičius Suma Eur       Pareigybių skaičius Suma Eur Pareigybių skaičius
Valstybės tarnautojai, iš jų:        X 27 X 26 x 23
Viršininkas 2323 1        
Viršininko pavaduotojas 1915 1 2416 1    

Vyriausiasis patarėjas


Tarnybos patarėjas

2032


 

1


 

1679


 

1


 

1959


1716

1


1

Skyrių vedėjai 1456 4 1697 5 1722 4
Vyriausieji specialistai 1093 20 1136 19

1115

17

Informacija apie Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 . Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480

Viršininko pavaduotojo pareigybės  ir tarnybos patarėjo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis lyginant 2017 m.  su 2018 m. II ketv.  keitėsi , vadovaujantis Valstybinės gyvulių veislininkystėe priežiūros tarnybos  prie Žemės ūkio ministerijos grafinės struktūros pakeitimo įsakymu 2018 m. gegužės 29d. Nr 1A-49, bei Viršininko pavaduotojo, atliekančio viršininko funkcijas  grąžinimo į pareigas Žemės ūkio ministerijoje  vadovaujantis 2018 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 4P-323.

Vyriausiojo patarėjo pareigybės vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis lyginant  2018 m. II ketv.   su 2018 m. III ketv. padidėjo, kadangi  vadovaujantis  VTĮ 26 str. 1d. 2p. 

Skyriaus vedėjų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis keitėsi vadovaujantis 26 str. 1 d. 2 p. ir 3 d.

Per 2018 metų III ketvirtį  darbuotojams nebuvo mokamos vienkartinės išmokos .
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-17