2016 metai

 Vadovaujantis LRV valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto LRV 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167, 2.2 papunkčiu, Vienkartinių piniginių išmokų, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininko 2003 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1A-53 (2011 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1A-41 redakcija ), 3.2 papunkčiu,  darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis, konkretizuojant atliktas ypatingos svarbos užduotis, dvidešimt devyniems valstybės tarnautojams buvo išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos  iš viso 21245,40 Eur sumai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-19