Korupcijos prevencija

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus, jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome kreiptis elektroniniu paštu, adresu veislininkyste@veislininkyste.lt

Informuojame, kad Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) asmens duomenų apsaugos pareigūnu paskirtas Tarnybos Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėjas Marius Tendzegolskis, tel., 8 5 239 1296, el. p. marius.tendzegolskis@veislininkyste.lt.

Skaidrumo atmintinė Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams

Kas yra korupcija?

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka, protekcionizmas, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297).

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

  1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
  2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
  3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
  4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
  5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
  6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą. (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297).
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-10