Pareigų aprašymas Spausdinti

Paskirtis

1. Tarnybos viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką gyvulių veislininkystės srityje, vykdyti vyriausiojo valstybinio veislininkystės inspektoriaus pavaduotojo funkcijas, kontroliuoti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo bei kitų su gyvulių veislininkyste susijusių teisės aktų vykdymą.

Veiklos sritis

2. Tarnybos viršininko pavaduotojas vykdo funkcijas šiose specialiosiose veiklos srityse - kuruoja galvijininkystę, kiaulininkystę, arklininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, paukštininkystę, bitininkystę, žuvininkystę, Tarnybos atstovavimą užsienio valstybėse ir Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos teisės aktų derinimą, Tarnybos ūkinę veiklą, darbo planų vykdymą.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą.
4. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų gyvulininkystės technologo (zootechniko) darbo stažą.
5. Žinoti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymą bei kitus su veislininkyste susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą.
6. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.
7. Planuoti, organizuoti savo veiklą, prireikus – planuoti, organizuoti Tarnybos veiklą.
8. Mokėti duoti nurodymus, įvertinti Tarnybos darbuotojus, gebėti bendrauti.
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles.
10. Mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip C1 (įgudusio vartotojo) lygiu.
11. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip B1 (pažengusio vartotojo) lygiu.
12. Turėti vairuotojo pažymėjimą („B“ kategorijos).
13. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office ir piešimo programomis).

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos pagal veiklos sritis

14. Prižiūrėti, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas bei kiti su gyvulių veislininkyste susiję teisės aktai.
15. Siekti mažinti administracinę naštą, koordinuoti veiklą su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdančiomis institucijomis, užtikrinti rizikos valdymo principų taikymą.
16. Planuoti ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir užtikrinti, kad planuojant priežiūros veiksmus būtų taikomi minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo ir funkcijų atskyrimo principai bei siekiama kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų veiklą.
17. Kontroliuoti veislininkystės selekcinių programų vykdymą.
18.Kontroliuoti pripažintų veislininkystės institucijų veislininkystės selekcinių programų vykdymą.
19. Kontroliuoti veislinių gyvulių registraciją kilmės knygose.
20. Kontroliuoti veislininkystės apyskaitų, katalogų ir kitų leidinių, susijusių su gyvulių veislininkyste duomenų teisingumą.
21. Kontroliuoti veislinių gyvulių pirkimą ir pardavimą, kilmę patvirtinančių dokumentų išdavimą.
22. Kontroliuoti veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis.
23. Bendradarbiauti su ūkio subjektais, konsultuoti juos gyvulių veislininkystės klausimais bei įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų.
24. Dalyvauti teisės aktų, raštų projektų rengime, prireikus, derinti parengtus teisės aktų projektus su mokslo ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
25. Teikti siūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams, veiksmingiau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra.
26. Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus veislininkystės klausimais.
27. Tikrinti visus Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius juridinius ir fizinius asmenis, turinčius teisę verstis reproduktorių spermos gamyba ir jos platinimu, užsiimančius embrionų persodinimu, turinčius veislinius gyvulius, paukščius, žuvis, bites, žvėrelius ir užsiimančius veislinių gyvulių (paukščių) prekyba, susipažinti su veislinės medžiagos apskaitos tvarkymu, apžiūrėti veislinę medžiagą, analizuoti laikymo, šėrimo ir tolimesnio panaudojimo sąlygas.
28. Viršininko pavedimu atstovauti Tarnybą kitose įstaigose ir organizacijose.
29. Bendradarbiauti su užsienio valstybių  atstovais veislininkystės klausimais ir pristatyti jiems Tarnybos veiklą, veislininkystės plėtrą Lietuvoje.
30. Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus gyvulių veislininkystės srityje, nagrinėti administracinių teisės aktų pažeidimus ir skirti administracines nuobaudas už administracinių teisės aktų pažeidimus gyvulių veislininkystės srityje.
31. Kontroliuoti Tarnybos viršininko įsakymų vykdymą.
32. Ruošti metinius Tarnybos veiklos planus ir jų įvykdymo ataskaitas.
33. Atlikti korupcijos prevencijos funkcijas.
34. Atsakyti už Tarnybos ūkinę veiklą, darbo saugą ir priešgaisrinę apsaugą.
35. Vadovautis Tarnybos patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis.
36. Atlikti paskesniąją finansų kontrolę, t.y. tikrinti, ar teisėtai ir pagal paskirtį naudojamos Tarnybos materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės.
37. Viršininko pavedimu spręsti visus Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, t. y. laikinai vykdyti Tarnybos viršininko funkcijas.
38. Kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus.