Pareigų aprašymas Spausdinti

Patvirtinta

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4P-33

(Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1A-13 redakcija)

Teisės ir personalo skyriaus Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

Pareigybės charakteristika

1. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – Tarnybos vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.11.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -12.

Paskirtis

4. Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tarnybos darbuotojų Valstybės tarnautojų registro sudarymui, atnaujinimui, papildymui, dokumentų archyvavimui, darbuotojų asmens bylų, įsakymų personalo klausimais ir kitų susijusių dokumentų vedimui bei priežiūrai, privačių interesų deklaracijų priėmimui ir saugojimui. Tarnybos vyriausiasis specialistas atsakingas už valstybės tarnautojų asmens bylų ir kitų dokumentų konfidencialumą ir saugumą.

Veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje – personalo valdyme.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Turėti aukštąjį univesitetinį išsilavinimą.

7. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius ir nustatančius archyvo tvarkymo, apskaitos, socialinio draudimo, darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.

8. Mokėti rengti dokumentų projektus personalo klausimais.

9. Mokėti raštvedybos taisykles, vesti ir pildyti darbuotojų asmens bylas.

10. Mokėti kaupti ir sisteminti informaciją bei naudotis kompiuterinėmis, ryšių ir kt. priemonėmis.

11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

12. Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą A2 (pradedančio vartotojo) lygiu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

13. Rengti darbuotojų pareigybių aprašymus, įsakymų projektus personalo, bei kitų su darbuotojų priėmimu, atleidimu, darbo sąlygų pasikeitimu susijusiais klausimais, daryti jų analizę.

14. Vesti darbuotojų asmens bylas.

15. Tvarkyti gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, atliekant gautų dokumentų vykdymo kontrolę.

16. Dalyvauti komisijų darbe sprendžiant su darbo santykiais susijusius klausimus.

17. Vesti darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

18. Sudaryti darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus bei kontroliuoti jų vykdymą.

19. Vesti Tarnybos darbuotojų Valstybės tarnautojų registrą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, nuolat atnaujinti duomenis ir išsiųsti Valstybės tarnautojų registro skyriui.

20. Organizuoti valstybės tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą konkursus, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą.

21. Rengti dokumentus dėl Tarnybos darbuotojų skatinimo, apdovanojimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo.

22. Paruošti ir išduoti valstybės tarnautojams Valstybės tarnautojų pažymėjimus.

23. Organizuoti Tarnybai pateiktų privačių interesų deklaracijų priėmimą ir jų saugojimą, tvarkyti Tarnybai pateiktų privačių interesų deklaracijų suvestinius duomenis bei užtikrinti privačių interesų deklaracijos duomenų viešumą ir asmens duomenų apsaugą.

24. Kontroliuoti, kad asmenys privačių interesų deklaracijas Tarnybai pateiktų tinkamai ir laiku, bei apie visus pastebėtus privačių interesų deklaravimo tvarkos pažeidimus nedelsiant raštu informuoti tiesioginį vadovą ir siūlyti būdus (priemones) pažeidimams pašalinti.

25. Rengti Tarnybos dokumentacijos planą ir derinti jį su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

26. Saugoti dokumentus, sutvarkyti bylas ir pasibaigus raštvedybiniams metams paruošti jas archyvavimui.

27. Archyvuoti bylas, ruošti jų apyrašus, derinti juos su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu.

28. Administruoti Tarnybos archyvą.

29. Teisės ir personalo skyriaus kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio  pavedimus.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

30. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už šiame pareigybės aprašyme patvirtintų funkcijų tinkamą vykdymą ir yra tiesiogiai pavaldus Teisės ir personalo skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)