Pareigų aprašymas Spausdinti

Patvirtinta

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4P-33

(Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1A-13 redakcija)

Avių, kailinių žvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių skyriaus vyriausiojo specialisto-valstybinio veislininkystės inspektoriaus pareigybės aprašymas

Pareigybės charakteristika

1.    Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Avių, kailinių žvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis veislininkystės inspektorius (toliau – Tarnybos vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.26.

2.    Pareigybės lygis – A.

3.    Pareigybės kategorija – 10.

Paskirtis

4.    Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką avių, kailinių žvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių veislininkystės srityje, vykdyti valstybinio veislininkystės inspektoriaus pareigas Širvintų, Molėtų regione (toliau – regionas), kontroliuoti gyvulių veislininkystės įstatymo ir kitų su veislininkyste susijusių teisės aktų bei veislininkystės programų vykdymą regione. Darbo vieta – Širvintos.

Veiklos sritis

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – kailinių žvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių veislininkystėje.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6.      Turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities, gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą.

7.      Turėti 1 metų gyvulininkystės technologo (zootechniko) darbo stažą.

8.      Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu bei kitais su veislininkyste susijusiais teisės aktais, taip pat su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais veislininkystę, bei su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

9.      Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.

10.    Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

11.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

12.    Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą A2 (pradedančio vartotojo) lygiu.

13.    Turėti vairuotojo pažymėjimą („B“ kategorija).

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

14.    Spręsti jo kompetencijai priskirtus valstybės tarnybos tvarkymo klausimus.

15.    Užtikrinti, kad Tarnybos ruošiami  ar nagrinėjami projektai, veislininkystės programos ir kiti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo, Europos Sąjungos direktyvų ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veislininkystės veiklą, reikalavimus.

16.    Ruošti ir teikti pasiūlymus dėl veislininkystės darbo tobulinimo.

17.    Teikti siūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams, veiksmingiau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra.

18.    Vadovautis Tarnybos patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis.

19.    Regione:

19.1.             kontroliuoti veislininkystės darbų vykdymą;

19.2.             organizuoti ir vykdyti veislynų ir veislinių bandų vertinimą;

19.3.             kontroliuoti veislininkystės duomenų vedimą, kaupimą ir saugojimą;

19.4.             kontroliuoti gyvulių produktyvumo kontrolę atliekančių kontrolės asistentų ir gyvulių sėklintojų darbą, analizuoti gyvulių produktyvumo kontrolės, gyvulių vertinimo duomenis ir teikti pasiūlymus selekcijos proceso vykdymui;

19.5.             kontroliuoti veislinių reproduktorių vertinimą bei jų panaudojimą;

19.6.             kontroliuoti gyvulių genofondo saugojimą ir panaudojimą;

19.7.             bendradarbiauti ir konsultuoti veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis, įgyvendinti prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;

19.8.             kontroliuoti pripažintų gyvulių veislininkystės institucijų sudarytų reproduktorių parinkimo planų gyvulių sėklinimui vykdymą;

19.9.             kontroliuoti veislinių gyvulių įrašymą į kilmės knygas, išduotų kilmės dokumentų teisingumą;

19.10.         savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengti į juos atsakymus.

20.    Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus gyvulių veislininkystės srityje bei nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už administracinius teisės pažeidimus gyvulių veislininkystės srityje.

21.    Organizuoti Tarnybos viešuosius pirkimus.

22.    Vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

23.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Avių, kailinių žvėrelių, bičių ir kitų gyvūnų rūšių skyriaus vedėjui.

_________________________

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)