Pareigų aprašymas Spausdinti

Patvirtinta

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 4P-33

(Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2014 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1A-13 redakcija)

Arklininkystės skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Pareigybės charakteristika

1.      Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Arklininkystės skyriaus vedėjas (toliau – Tarnybos Arklininkystės skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.7.

2.      Pareigybės lygis – A.

3.      Pareigybės kategorija – 14.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6.      Turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities, gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą;

7.      Turėti 3 metų gyvulininkystės technologo (zootechniko) darbo stažą.

8.      Žinoti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymą bei kitus su veislininkyste

susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais veislininkystę.

9.     Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas. 

10.    Mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bei atlikti jų ekspertizę;

11.    Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

12.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

13.    Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A2 (pradedančio vartotojo) lygiu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

14.    Spręsti jo kompetencijai priskirtus valstybės tarnybos tvarkymo klausimus.

15.    Siekti mažinti administracinę naštą, koordinuoti veiklą su kitomis priežiūros institucijomis, užtikrinant rizikos valdymo principų taikymą.

16.    Arklių veislininkystės srityje taikyti minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo principus.

17.    Planuojant arklių veislininkystės srityje veikiančių ūkio subjektų veiklos patikrinimus, užtikrinti, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra kuo mažiau trikdytų ūkio subjektų veiklą.

18.    Užtikrinti, kad Tarnybos ruošiami ar nagrinėjami arklių veislininkystės srities projektai, veislininkystės programos ir kiti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo, Europos Sąjungos direktyvų ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veislininkystės veiklą, reikalavimus.

19.    Rengti teisės aktų arklių veislininkystės srityje projektus, atlikti jų ekspertizę, dalyvauti komisijų darbe.

20.    Ruošti ir teikti pasiūlymus Tarnybos viršininkui dėl arklių veislininkystės darbo tobulinimo.

21.    Teikti pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams, veiksmingiau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra.

22.    Kontroliuoti arklių veislininkystės darbų vykdymą.

23.    Organizuoti ir vykdyti arklių veislynų ir veislinių bandų atranką ir įvertinimą.

24.    Analizuoti arklių išbandymų, vertinimo duomenis ir teikti pasiūlymus selekcijos proceso tobulinimui.

25.    Kontroliuoti veislinių reproduktorių vertinimą pagal individualias bei palikuonių savybes.

26.    Kontroliuoti arklių konkusrų – bandymų pravedimą.

27.    Kontroliuoti veislinių arklių importą.

28.    Kontroliuoti arklių veislininkystės duomenų kaupimą ir saugojimą.

29.    Kontroliuoti ir koordinuoti pripažintų arklių veislininkystės institucijų darbą.

30.    Suteikti pripažintoms veislininkystės institucijoms veislinio arklio kilmės sertifikato numerį.

31.    Kontroliuoti arklio pasų išdavimą veisliniams arkliams.

32.    Dalyvauti parodų, aukcionų ir kitų veislininkystės priemonių organizavime.

33.    Kontroliuoti ir analizuoti žirgų veislininkystės programų įgyvendinimą ir selekcinius darbo planus.

34.    Kontroliuoti arklių genofondo saugojimą ir panaudojimą.

35.    Kontroliuoti įrašomų į kilmės knygą veislinių arklių duomenų teisingumą.

36.    Konsultuoti arklių veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis.

37.    Bendradarbiauti su arklių veislininkystės srityje veikiančiais ūkio subjektais, konsultuoti juos gyvulių veislininkystės klausimais, įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio sujektams laikytis teisės aktų reikalavimų.

38.    Savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus arklių veislininkystės srityje, bei rengti atsakymus į juos.

39.    Surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus gyvulių veislininkystės srityje.

40.    Organizuoti Arklininkystės skyriaus darbą.

41.    Savo kompetencijos ribose ruošti pranešimų medžiagą Tarnybos viršininkui.

42.    Vadovautis Tarnybos patvirtintomis Finansų kontrolės taisyklėmis.

43.    Skyriaus kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

44.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už šiame pareigybės aprašyme patvirtintų funkcijų tinkamą vykdymą, kuruojamos srities veiklos rezultatus ir yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui.

________________________

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)