Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1A-55

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėjas (toliau - skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.3.7.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 13.

 

PASKIRTIS

 

Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą pagal kompetenciją užtikrinant, kad valstybės politika įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityje būtų tinkamai įgyvendinama, prižiūrėti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių atskirų gyvūnų rūšių veislininkystę, vykdymą.

 

VEIKLOS SRITIS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką įvairių gyvūnų rūšių veislininkystės srityje.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, veterinarinės medicinos krypties ar gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę kaip 3 metų veterinarijos gydytojo ar gyvulininkystės technologo (zootechniko) darbo patirtį veislininkystės srityje.
Išmanyti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymą bei kitus su veislininkyste susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvulių veislininkystę.
Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, bendruosius ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, Lietuvos  Respublikos ūkio ministro ir teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“ ir kitus dokumentus (Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, Atmintinė dėl dviejų datų taisyklės verslui įgyvendinimo, Memorandumas dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų).
Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.
Mokėti vieną iš ES oficialių kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B1 lygiu.
Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.
Savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Turėti vairuotojo pažymėjimą („B“ kategorijos).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Pagal kompetenciją rengti Tarnybos planinių patikrinimų plano projektą, suderinti jį su kitais skyriais.
Pagal kompetenciją užtikrinti savalaikį planinių patikrinimų plano įgyvendinimą, teikti pasiūlymus Tarnybos viršininkui dėl planinių patikrinimų plano keitimo.
Pagal kompetenciją kontroliuoti ūkio subjektus, vykdančius veislininkystės veiklą, t.y. tikrinti visus Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius fizinius ir juridinius asmenis, turinčius teisę verstis reproduktorių spermos gamyba ir prekyba, užsiimančius embrionų persodinimu, gyvulių sėklinimu, turinčius veislinius gyvulius, paukščius, bites, žvėrelius ir užsiimančius veislinių ūkinių gyvūnų prekyba, susipažinti su veislinės medžiagos apskaitos tvarkymu, apžiūrėti veislinę medžiagą, analizuoti gyvūnų laikymo, šėrimo ir tolimesnio panaudojimo sąlygas.
Spręsti jo kompetencijai priskirtus valstybės tarnybos tvarkymo klausimus organizuojant skyriaus darbą.
Siekti mažinti ūkio subjektams, vykdantiems veislininkystės veiklą, administracinę naštą, koordinuoti veiklą su kitomis priežiūros institucijomis, užtikrinant rizikos valdymo, minimalios ir proporcingos priežiūros naštos, nediskriminavimo, planavimo, viešumo, metodinės pagalbos teikimo, funkcijų atskyrimo principus.
Pagal kompetenciją kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų veislininkystę, įgyvendinimą, atsižvelgiant į rezultatus teikti Tarnybos viršininkui pasiūlymus dėl prioritetinių priežiūros sričių nustatymo.
Pagal kompetenciją vertinti ūkio subjektų, vykdančių veislininkystės veiklą, priežiūros ir kontrolės efektyvumą ir rezultatyvumą.
Teikti pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo keitimo, tobulinimo, kuriuos įgyvendinus būtų šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, mažinama reguliacinė ir priežiūros našta ūkio subjektams, veiksmingiau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, dalyvauti su tuo susijusių komisijų darbe.
Analizuoti metines ir einamojo laikotarpio patikrinimų (planinių, neplaninių) ataskaitas ir iš jų duomenų rengti informaciją ir analizę Tarnybos veiklos ataskaitai, posėdžiams, pasitarimams.
Pagal kompetenciją teikti informaciją rengiant gyvūnų veislininkystės apyskaitas, katalogus ir kitus leidinius, susijusių su gyvulių veislininkyste bei užtikrinti teikiamų duomenų teisingumą.
Analizuoti kompetetingų institucijų rekomendacijas ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės srityje, kitų priežiūros institucijų naudojamus metodus bei teikti pasiūlymus dėl pažangių nuostatų diegimo.
Organizuoti gyvūnų veislynų ir veislinių bandų atranką ir įvertinimą.
Pagal kompetenciją konsultuoti gyvūnų veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis, rengti ir teikti jiems metodinę pagalbą, pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant jų kvalifikacijos kėlimo kursus, įgyvendinti kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio sujektams laikytis teisės aktų reikalavimų.
Savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus gyvūnų veislininkystės srityje, bei rengti atsakymus į juos.
Surašyti administracinių nusižengimų protokolus už gyvulių veislininkystės norminių aktų pažeidimus, kliudymą įgyvendinti suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, teisėtų reikalavimų ar nurodymų nevykdymą bei valstybės tarnautojo garbės ir orumo pažeminimą ir skirti administracines nuobaudas.
Vadovautis Tarnybos viršininko įsakymu patvirtintomis Finansų kontrolės, Supaprastintų viešųjų pirkimų ir kitomis vidinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, tvarkomis, aprašais ir pan.
Atlikti einamąją finansų kontrolę, t.y. ūkinių reikalų srityje (ilgalaikio turto, ūkinių medžiagų ir raštinės reikmenų, ūkinio inventoriaus, lengvųjų automobilių ir jų remonto pirkimas ir pan.) tikrinti, ar tinkamai ir laiku įvykdytos valstybės turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims ūkinės procedūros.
Inicijuoti skyriaus reikmėms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimus.
Skyriaus kompetencijos ribose vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos viršininko pavedimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos viršininkui.

________________________