Gyvūnų reprodukcija

Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja reprodukcijos ir tarptautinių santykių koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.
 2. Skyrius yra valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus tarnybos viršininkui.
 3. Skyrius savo darbą organizuoja atsižvelgdamas į tarnybos viršininko pavedimus ir atsako už skyriui patikėtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. Skyriaus kompetencijos sritis apima: valstybės politikos gyvulių reprodukcijos srityje įgyvendinimą, lietuvos respublikos teisės aktų atitikimo europos sąjungos (toliau – es) teisės aktams kontrolę, gyvulių veislininkystės įstatymo ir kitų su veislininkyste susijusių teisės aktų bei veislininkystės programų vykdymo kontrolę.
 4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi lietuvos respublikos konstitucija, lietuvos respublikos įstatymais (lietuvos respublikos gyvulių veislininkystės įstatymas), lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais, lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, tarnybos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

Uždaviniai ir funkcijos

 1. Skyriaus uždaviniai:
  1. Padėti tarnybai įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus;
  2. Užtikrinti, kad pagal skyriaus kompetenciją ruošiami ar nagrinėjami projektai, veislininkystės programos, ir kiti teisės aktų projektai atitiktų lietuvos respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo, tarptautinių teisės aktų bei europos sąjungos direktyvų ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veislininkystės veiklą, reikalavimus;
  3. Palaikyti nuolatinius ryšius su es šalių narių veislininkystės institucijų atstovais;
  4. Konsultuoti tarptautinės ir es teisės klausimais tarnybos darbuotojus ir veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis;
  5. Savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus veislininkystės srityje, bei rengti atsakymus į juos;
  6. Kontroliuoti gyvulių sėklinimą ir jų reprodukciją, rengti su tuo susijusias ataskaitas;
  7. Nuolat stebėti ir analizuoti esamą padėtį savo kuruojamoje srityje, siekiant užkirsti kelią klaidoms ir, esant reikalui, inicijuoti tarnybos viršininko sprendimą teisingesnei, efektyvesnei veiklai. Tuo tikslu, rengia argumentuotą raštą (tarnybinį pranešimą) dėl ūkinės operacijos ar vykdomos priemonės tikslingumo. Pagrindimui pateikia padėties analizę, ekonominius paskaičiavimus, lėšų poreikį,  reikalingą  sprendimo vykdymui;
  8. Atlikti įspėjamąją finansų kontrolę.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. Rengia teisės aktų veislininkystės srityje projektus, atlikti jų ekspertizę, dalyvauti komisijų darbe;
  2. Ruošia ir teikia pasiūlymus tarnybos viršininkui dėl veislininkystės darbo tobulinimo ir veislininkystės programų finansavimo;
  3. Autorizuoja tarptautinės ir es teisės aktus;
  4. Vykdo es derybinės pozicijos atnaujinimo darbus;
  5. Kontroliuoja sėklinimo centrų veiklą;
  6. Kontroliuoja gyvulių sėklintojų darbą;
  7. Kontroliuoja ir analizuoja visų gyvulių rūšių reprodukcijos eigą;
  8. Kontroliuoja genofondo ir spermos saugojimą ir panaudojimą;
  9. Konsultuoja veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis;
  10. Vykdo tarnybos viršininko nurodymus ir atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

Skyriaus teisės

 1. Skyrius turi teisę:
  1. Gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti;
  2. Naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnautojams;
  3. Pagal kompetenciją kreiptis į valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas, fizinius ir juridinius asmenis dėl reikiamos informacijos;
  4. Atstovauti tarnybai es integracijos klausimais žemės ūkio ministerijoje ir kitose institucijose bei įstaigose;
  5. Siūlyti tarnybos viršininkui teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais.

Darbo organizavimas ir atsakomybė

 1. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka yra skiriamas ir atleidžiamas tarnybos viršininko. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atsakingas tarnybos viršininkui.
 2. Skyriaus vedėjas skyriaus darbą organizuoja atsižvelgdamas į tarnybos viršininko pavedimus ir asmeniškai atsako už skyriui patikėtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
 3. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus valstybės tarnautojams jų turimi dokumentai bei kita informacija perduodama paskirtam valstybės tarnautojui pagal aktą.
 4. Skyriaus vedėjas:
  1. Vadovauja skyriui, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  2. Asmeniškai atsakingas už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus tarnautojų kokybišką darbą ir jo kontrolę;
  3. Derina su tarnybos viršininku skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  4. Vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo parengtus dokumentus, susietus su skyriaus veiklos sritimi;
  5. Dalyvauja parenkant pretendentus į jo vadovaujamo skyrius darbą;
  6. Rekomenduoja skyriaus tarnautojus kvalifikacijos kėlimui;
  7. Asmeniškai atsako už skyriaus dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į tarnybos archyvą, saugumą;
  8. Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19