Kiaulininkystė

Bendrosios nuostatos

 1. Kiaulininkystės skyrius (toliau – skyrius) yra valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys.
 2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi lietuvos respublikos konstitucija, lietuvos respublikos gyvulių veislininkystės įstatymu, tarnybos nuostatais, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.
 3. Skyriaus tarnautojų kompetenciją nustato pareigybių aprašymai.

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 1. Užtikrinti, kad tarnybos ruošiami  ar nagrinėjami projektai, veislininkystės programos, ir kiti teisės aktų projektai atitiktų lietuvos respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo, es direktyvų ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veislininkystės veiklą, reikalavimus.
 2. Rengti teisės aktų kiaulių veislininkystės srityje projektus, atlikti jų ekspertizę, dalyvauti komisijų darbe.
 3. Ruošti ir teikti pasiūlymus tarnybos viršininkui dėl veislininkystės darbo tobulinimo ir veislininkystės programų finansavimo.
 4. Kontroliuoti kiaulių veislininkystės tikslams skirtų lėšų panaudojimą
 5. Organizuoti ir vykdyti kiaulių veislynų atranką ir įvertinimą.
 6. Kontroliuoti kiaulių veislininkystės duomenų kaupimą ir saugojimą.
 7. Analizuoti kiaulių produktyvumo, vertinimo duomenis ir teikti pasiūlymus selekcijos proceso tobulinimui.
 8. Kontroliuoti kiaulių veislinių reproduktorių vertinimą pagal individualias bei palikuonių savybes.
 9. Kontroliuoti selekcinių planų vykdymą.
 10. Kontroliuoti veislinių kuilių ir jų spermos panaudojimą.
 11. Kontroliuoti veislinių kiaulių pirkimą ir pardavimą.
 12. Kontroliuoti veislinių kiaulių, kuilių ir jų spermos importą ir eksportą.
 13. Kontroliuoti kiaulių genofondo ir spermos saugojimą ir panaudojimą.
 14. Kontroliuoti įrašomų į kilmės knygą veislinių gyvulių duomenų teisingumą
 15. Konsultuoti kiaulių veislininkystės darbą vykdančius juridinius ir fizinius asmenis.
 16. Turi nuolat stebėti ir analizuoti   esamą padėtį  savo kuruojamojoje  srityje, kad užkirstų kelią klaidoms ir, esant reikalui, inicijuoti  vadovybės sprendimą teisingesnei, efektyvesnei veiklai. Šiuo atveju, rengia argumentuotą raštą (tarnybinį pranešimą)  dėl ūkinės operacijos ar vykdomos priemonės tikslingumo. Pagrindimui pateikia padėties analizę, ekonominius paskaičiavimus, lėšų poreikį,  reikalingą  sprendimo vykdymui.
 17. Atlikti įspėjamąją finansų kontrolę.
 18. Savo kompetencijos ribose nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus kiaulių veislininkystės srityje, bei rengti atsakymus į juos.
 19. Nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas už Administracinius teisės pažeidimus gyvulių veislininkystės srityje.

Skyriaus teisės ir pareigos

 1. Skyrius privalo ir turi teisę:
  1. Tarnybos vadovybei pavedus, atstovauti kiaulių veislininkystės klausimais žemės ūkio ministerijoje ir kitose institucijose bei įstaigose;
  2. Siūlyti tarnybos viršininkui teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
  3. Gauti iš tarnybos ir jos padalinių bei kitų viešojo administravimo subjektų skyriaus veiklai reikalingus duomenis ir informaciją;
  4. Teikti pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms lietuvos respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
  5. Laikytis tarnyboje nustatytos finansų kontrolės tvarkos.
 2. Skyrius, kaip tarnybos struktūrinis padalinys, turi ir kitas lietuvos respublikos įstatymais, lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais nustatytas pareigas ir suteiktas teises.

Darbo organizavimas ir atsakomybė

 1. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kuris lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka yra skiriamas ir atleidžiamas tarnybos viršininko. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai atsakingas tarnybos viršininkui.
 2. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams dokumentai bei teisinė informacija perduodama paskirtam tarnautojui pagal aktą.
 3. Skyriaus vedėjas:
  1. Asmeniškai atsakingas už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus tarnautojų kokybišką darbą ir jo kontrolę;
  2. Paskirsto skyriaus tarnautojams darbą ir jį kontroliuoja;
  3. Derina su tarnybos viršininku skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  4. Vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo parengtus dokumentus, susietus su skyriaus veiklos sritimi;
  5. Dalyvauja parenkant pretendentus į jo vadovaujamo skyrius darbą;
  6. Atsako už ūkinių operacijų tikslingumą pagal kuravimo sritis;
  7. Atlikęs finansų kontrolę vizuoja tikrintus dokumentus ir teikia tarnybos viršininkui pasirašyti;
  8. Sudaro skyriaus tarnautojų atostogų grafikus;
  9. Rekomenduoja skyriaus tarnautojus kvalifikacijos kėlimui;
  10. Asmeniškai atsako už skyriaus dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į tarnybos archyvą, saugumą.
 4. Skyriaus vedėjas gali turėti pavaduotoją. Nesant skyriaus vedėjo, skyriui vadovauja skyriaus vedėjo pavaduotojas.
 5. Skyriaus tarnautojai:
  1. Skyriaus tarnautojai, pradėdami dirbti, susipažįsta su tarnybos nuostatais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, ją patvirtindami parašu;
  2. Asmeniškai atsakingi už tarnybos darbo reglamento, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal bylų nomenklatūrą priklausančių bylų tvarkingumą ir saugumą;
  3. Savo darbe vadovautis tarnybos nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  4. Laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą, prašydami pratęsti vykdymo terminą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19