Viešosios konsultacijos

Atsižvelgdami į tai, kad dažnai pasitaiko pažeidimų, susijusių su sėklinimo pažymėjimų pildymu ir jų apskaita, teikiame šią viešąją konsultaciją:

Asmuo, gavęs leidimą (licenciją) teikti gyvulių sėklinimo paslaugas (sėklintojas), įgyja ne tik teisę sėklinti gyvulius gaudamas už tai atlygį, bet ir privalo laikytis jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, kurie įtvirtinti Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 14-226; 1998, Nr. 110-3023), Licencijų gyvulių sėklintojams išdavimo ir sėklintojų bei embrionų persodinimo kursų organizavimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 (Žin., 2000, Nr. 85-2604), bei Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, gyvulių sėklinimo pažymėjimų registro ir sugadintų ir nepanaudotų gyvulių sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312 (Žin., 2009, Nr. 53-2113).

Sėklintojui privalu vykdyti pripažintų veislininkystės institucijų veislininkystės programą, sėklinant gyvulius laikytis nustatytų gyvulių porų parinkimo – selekcinių veislininkystės planų, tvarkingai ir teisingai vykdyti spermos panaudojimo apskaitą. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312 „Dėl gyvulių sėklinimo ir apskaitos“ (toliau – Įsakymas) (Žin., 2009, Nr. 53-2113) buvo patvirtintos Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, Gyvulių sėklinimo pažymėjimų registro, Sugadintų ir nepanaudotų gyvulių sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo formos, bei Gyvulių sėklinimo pažymėjimo, gyvulių sėklinimo pažymėjimų registro ir sugadintų ir nepanaudotų gyvulių sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pildymo ir naudojimo taisyklės, kurios detaliai reglamentuoja anksčiau minėtų formų pildymo ir išdavimo tvarką.

Minimu Įsakymu taip pat buvo nurodyta visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems gyvulių sėklinimo paslaugas, bei ūkininkams, kurie sėklina gyvulius savo bandoje, per 7 dienas nuo atlikto sėklinimo perduoti duomenis apie apsėklintus galvijus per VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro parengtą interneto tinklalapį www.vic.lt:8101 į interaktyviąją galvijų sėklinimo duomenų bazę. Šis nurodymas padeda kontroliuoti veislininkystės duomenų teisingumą, kaupimą, tvarkymą ir saugojimą visos šalies mastu, tuo tarpu gyvulių sėklinimo pažymėjimai, kurių vienas egzempliorius lieka pas ūkininką, o kitas saugomas sėklintojo, yra pagrindiniai tinkamą, tvarkingą ir teisingą spermos panaudojimo apskaitą įrodantys dokumentai.

Sėklinimo pažymėjimo registrai naudojami tik dideliuose ūkiuose, kuriuose atliekamas dažnas gyvulių sėklinimas. Juose registruojami tik einamojo mėnesio gyvulių sėklinimo pažymėjimai. Gyvulių sėklinimo pažymėjimų vedant gyvulių sėklinimo pažymėjimo registrą pildyti nereikia.

Atsižvelgiant į klaidos tikimybę ir į tai, kad už gyvulių sėklinimo pažymėjimų numerių eiliškumą ir panaudojimą atsako sėklintojas, bei į tai, kad sėklinimo pažymėjime, sėklinimo pažymėjimų registre taisymų ar braukymų būti negali, tuo pačiu Įsakymu buvo patvirtinta Sugadintų ir nepanaudotų gyvulių sėklinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo forma.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), vykdydama jai pavestus uždavinius, pagal kompetenciją atlieka veislinių gyvulių spermos ir jos panaudojimo kontrolės funkciją, tuo tikslu organizuoja planinius ir neplaninius sėklintojo veiklos patikrinimus, kurių metu konsultuoja ir prižiūri, kaip vykdomi aukščiau minėtų, pagrindinių sėklintojų veiklą reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimai, bei aptikus pažeidimų turi teisę surašyti administracinį teisės pažeidimo protokolą už pažeidimus gyvulių veislininkystės srityje.

Susumuojant visa, kas prieš tai išdėstyta, siekiant tvarkingai ir teisingai tvarkyti spermos panaudojimo apskaitą, sėklintojo pareiga yra tinkamai išrašyti gyvulių sėklinimo pažymėjimus, o dideliuose ūkiuose – tinkamai vesti gyvulių sėklinimo pažymėjimų registrą. Tarnybos specialistai turi teisę ir pareigą kontroliuoti, konsultuoti sėklintojus ir priminti jiems visus privalomai vykdytinus reikalavimus, tame tarpe ir duomenų suvedimą į interaktyviąją galvijų sėklinimo duomenų bazę, kuri yra visos gyvulių veislininkystės pamatas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-10